fb9bea27e44a82e990672bcec1c7e365.jpg
67f7f06a03a4c25cb5a33dd768ce27e2.png

Od 2009 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy organizuje plenery dla malarzy zrzeszonych wokół współczesnych ośrodków ikonopisania w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Słowacji. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej Sarepta, Katedra Sztuki Sakralnej lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Studium Chrześcijańskiego Wschodu, oraz malarze związani z mińską pracownią IKONIQUE. Uczestnikami warsztatów w Nowicy są artyści reprezentujący tradycje prawosławne i katolickie, którym przyświeca ten sam cel – odnowa ikony jako obrazu liturgicznego stanowiącego ważny element wspólnej tradycji Kościoła.

2014


Uczestniczący w VI Warsztatach Ikonopisów w Nowicy twórcy z Polski, Ukrainy i Białorusi tym razem pochylili się nad tematem ikon świątecznych. Wspólne modlitwy, rozmowy i dyskusje służyły znalezieniu odpowiedzi na pytanie  jak dziś, w sposób zrozumiały dla współczesnych przedstawić najważniejsze święta roku liturgicznego, by ukazać ich znaczenie i doniosłość w procesie zbawienia. Spotkaliśmy się w Nowicy w czasie szczególnym, serca wielu z nas były z tymi, którzy walczą o godność i wolność. Połączyło nas silne przekonanie, że w tych tak niezwykle trudnych okolicznościach jeszcze bardziej potrzebna jest wiara i nadzieja, których nośnikiem jest ikona.

Sześć lat polsko-ukraińsko-białoruskiej współpracy wokół Nowickich Warsztatów pokazało, że we wzajemnym dialogu i wspólnych działaniach rodzą się idee, które, mamy nadzieję, przetrwają dłużej niż samo wydarzenie i mają szansę kształtować wzajemne relacje i aktywnie działać na rzecz polsko-ukraińsko-białoruskiej współpracy kulturalnej. Organizatorzy nowickiego pleneru początkowo zamierzali jedynie przybliżyć opinii publicznej twórczość pochodzących z tych krajów współczesnych artystów kontynuujących tradycję sztuki cerkiewnej. Z biegiem lat powiększała się kolekcja prac powstałych w trakcie wrześniowych warsztatów. W 2013 roku otworzyliśmy Galerię Współczesnej Ikony w Wilii Moja w Krynicy Zdroju oraz zorganizowaliśmy debatę na temat budowy stałej ekspozycji współczesnych ikon. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie jak zrównoważyć program wystawy oraz różnorodność form i stylistyki twórców, których prace zasługują na prezentację.  Uzgodniliśmy, że osią wokół której tworzona będzie wystawa stanie się cykl ikon świątecznych - stąd temat VI spotkania malarzy ikon z Polski, Ukrainy i Białorusi. Na tym jednak nasze wspólne działania się nie kończą. Do dorobku Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów należy również koncepcja modernizacji kaplicy Zaśnięcia MNP w Nowicy. Prezentowana na wystawie i w katalogu praca Luby Yackiv Pantokratora wraz z cyklem ikon świątecznych jest czwartą z wykonanych do tej kaplicy ikon tworzących przegrodę ołtarzową, które realizują kompletny program ikonostasu

Katarzyna Jakubowska
Ostap Łoziński
Mateusz Sora

[UA]

VI Іконописний Пленер в Новиці, в якому брали участь митці з Польщі, України і Білорусії, був присвячений празниковим іконам. В спільних молитвах, розмовах і дискусіях іконописці шукали відповідь на питання – як сьогодні у зрозумілий для сучасної людини спосіб представити найважливіші свята літургійного року та вказати на їх значення для історії спасіння. Цьогорічний пленер відбувався у важкий час, а наші серця були з тими, хто бореться за гідність, свободу і незалежність. Єднало нас переконання, що в цих надзвичайно складних обставинах є необхідними віра і надія, носієм яких є ІКОНА. Шість років польсько-українсько-білоруської співпраці під час пленерів у Новиці показали, що в діалозі та спільній діяльності народжуються ідеї, які, сподіваємось, є тривалішими, ніж самі пленери, і дають можливість створювати нові зв’язки, що сприятимуть подальшій взаємодії польсько-українсько-білоруського культурного простору. Спочатку метою організаторів пленеру в Новиці було представити громадськості творчість сучасних митців, котрі продовжували традиції церковного мистецтва. Проте, з роками колекція творів, створених протягом вересневих пленерів, збільшувалась. У 2013 році було відкрито Галерею Сучасної Ікони в «Вілла Моя» в Криниці Здруй. Також було проведено круглий стіл на тему створення постійної експозиції сучасної ікони, де ми шукали можливості врівноважити тематику експозиції та різноманітність стилістики митців, чиї твори заслуговують на презентацію. Було вирішено, що вертикаллю, навколо якої будуватиметься експозиція, стануть празникові ікони – звідси тема VI зустрічі іконописців з Польщі, України та Білорусії. Також результатом нашої співпраці є концепція модернізації каплиці Успіння Пресвятої Богородиці в Новиці. У каталозі та на виставці запрезентована ікона Люби Яцків Христос-Пантократор з празниковими клеймами, яка є четвертою з написаних нею до каплиці праць, що творять вівтарну перегороду, і втілюють цілісну програму іконостасу.

[RU]


Участие в VI Международном Семинаре Иконописцев в Новице приняли художники из Польши, Украины и Беларуси, которые в этот раз работали над темой праздничные иконы. Общие молитвы, обсуждения и дискуссии были направлены для поиска ответа на вопрос – каким понятным сегодня для современности способом представить самые важные праздники литургического года, чтобы показать их важность и значимость в процессе спасения. В Новице мы встретились в особое время, сердца многих из нас были с теми, кто борется за достоинство и свободу. Нас объединило глубокое убеждение в том, что при таких чрезвычайно сложных обстоятельствах еще больше необходима вера и надежда, носителем которых является икона.
Шесть лет польско-украинско-белорусского сотрудничества вокруг Новицких Семинаров показало, что во взаимном диалоге и совместной работе рождаются идеи, которые, как мы надеемся, продлятся дольше, чем само событие, и имеют возможность формировать взаимные отношения и активно воздействовать на польско-украинско-белорусское культурное сотрудничество. Организаторы новицкого пленэра изначально намеривались показать обществу для обсуждения только происходящее из тех стран творчество современных художников, которые продолжают работать в традиционном церковном искусстве. На протяжении многих лет росла коллекция работ, созданных в ходе сентябрьских семинаров. В 2013 году мы открыли Галерею Современной Иконы в «Wilii Moja» в Крынице-Здруй и организовали дебаты на тему строительства экспозиции современных икон. Мы искали ответы на вопрос, как сбалансировать программу выставки и разнообразность форм и стилистики художников, произведения которых заслуживают презентации.  Мы пришли к решению, что осью, вокруг которой будет создана выставка, станет серия праздничных икон – отсюда и тема VI встречи иконописцев из Польши, Украины и Беларуси. Но на этом наша общая работа не закончилась. К достижениям  Международного Семинара Иконописцев также относится концепция модернизации каплички Успение Пресвятой Богородицы в Новице. На выставке и в каталоге представлена работа Любы Яцкив Пантократора вместе с серией праздничных икон, которая является одной из четырех выполненных для этой каплички икон, создающих перегородку для алтаря, которые реализовывают комплексную программу иконостаса.
Катажина Якубовская
Остап Лозинский
Матеуш Сора

Materiały warsztatowe
  • Jarosław Giemza - Kalendarz i święta cerkiewne [PL] [UA] [RU]

Relacje prasowe i medialne


Komisarz:
Ostap LOZINSKYJ (Ukraina)

Uczestnicy:
Alexey DOVNAR (Białoruś), Mikalai DOVNAR (Białoruś), Viktor DOVNAR (Białoruś), Alexandr VTRESHCHAGIN (Białoruś), Liubov YATSKIV (Ukraina), Ulyana NYSHCHUK- BORYSIAK (Ukraina), Sofija BILYK (Ukraina), Oksana VYNNYCHOK (Ukraina), Andrij VYNNYCHOK (Ukraina), Roman ZILINKO (Ukraina), Viktoria MOVCHIJ (Ukraina), Danylo MOVCHAN (Ukraina), Konstyantyn MARKOVYCH (Ukraina), Natalya RUSECKA (Ukraina), Olga MOROZ (Ukraina), Olya KRAVCHENKO (Ukraina), Svitlana IUKHYMIUK (Ukraina), Mariia IVANIUTA (Ukraina), Ulyana TOMKEVYCH (Ukraina), Sergii RADKEVYCH (Ukraina), Dmytro GORDITSA (Ukraina), Katarzyna JAKUBOWSKA (Polska), Barbara MINDEWICZ (Polska), Małgorzata SZEWCZUK (Polska), Michał SZWARC(Polska) , Hubert KAMPA (Polska), Monika JEROMINEK (Polska), Anna MAKAĆ (Polska), Bogusław ANDRES (Polska), Magdalena ANDRES (Polska), Krzysztof SOKOŁOWSKI (Polska/Litwa), Greta LEŚKO (Polska)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz