fb9bea27e44a82e990672bcec1c7e365.jpg
67f7f06a03a4c25cb5a33dd768ce27e2.png

Od 2009 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy organizuje plenery dla malarzy zrzeszonych wokół współczesnych ośrodków ikonopisania w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Słowacji. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej Sarepta, Katedra Sztuki Sakralnej lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Studium Chrześcijańskiego Wschodu, oraz malarze związani z mińską pracownią IKONIQUE. Uczestnikami warsztatów w Nowicy są artyści reprezentujący tradycje prawosławne i katolickie, którym przyświeca ten sam cel – odnowa ikony jako obrazu liturgicznego stanowiącego ważny element wspólnej tradycji Kościoła.

2017


Sztuka chrześcijańska w centrum swoich zainteresowań stawia Wcielenie - przekazanie obrazu Boga niewidzialnego, nie poprzez realistyczne odwzorowywanie rzeczywistości lecz poszukiwanie sensów. Jak wiarygodnie przedstawić Bożą obecność przy pomocy „narzędzi” malarskich? Czy skodyfikowany język przekazu ikonograficznego jest nadal językiem właściwym tzn. zrozumiałym przez współcześnie żyjących? Czy i gdzie jest granica poszukiwań ikonografa dla wyrażenia Wcielenia? To tylko kilka z pytań na które szukali odpowiedzi uczestnicy IX edycji Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w Nowicy. Powstałe w trakcie pleneru prace przywołując starotestamentowy opis ludzkiego upadku i zwątpienia (istot stworzonych na obraz i podobieństwo boże) prowadzą nas poprzez przedstawienia ciała, ofiary i zmartwychwstania Chrystusa, ku prawdzie (tajemnicy) zjednoczenia elementu Boskiego i ludzkiego. 

W tym roku wrześniowy plener zgromadził ponad 40 malarzy z Polski, Ukrainy, Białorusi i po raz pierwszy z Rumunii.  Dwa tygodnie pobytu w ośrodku Sarepty to z jednej strony możliwość zaprezentowania swojej twórczości w szerszym kontekście, wraz z twórcami podejmującymi tematykę religijną, z drugiej doświadczenia funkcjonowania we wspólnocie ożywianej mocą zmartwychwstałego Chrystusa. To, obok pracy, udział w codziennej eucharystii i ciągnące się długo w noc rozmowy z kolegami i duszpasterzami. Prezentując Państwu niniejszy katalog i poplenerowe wystawy mamy nadzieję, że różnorodność powstałych w Nowicy prac świadczy o żywotności współczesnej sztuki świadomie sięgającej do źródeł wspólnych kulturze wschodniej i zachodniej.

--------------------------------------------------------------------------------

Християнське мистецтво в центр своїх інтересів ставить Втілення – передачу образу невидимого Бога, але не через реалістичне відображення дійсності, а через пошук сенсу. Як більш правдоподібно представити Божу присутність за допомогою „інструментів” живопису? Чи кодифікована мова іконографічної передачі надалі продовжує бути відповідною мовою, тобто зрозумілою сучасності? Чи є і де є границя пошуку іконографа для вираження Втілення? Це лише декілька питань, на які шукали відповіді учасники ІХ Міжнародного Іконописного Пленеру в Новіци. Написані на пленері роботи, посилаючись на старозавітний опис людського падіння та відчаю (людей, створених за образом та подобою Бога), ведуть нас через представлення тіла, жертви та воскресіння Ісуса Христа до істини (таємниці) возз'єднання божественного та людського елементу.

Цьогоріч у вересневому пленері взяли участь понад 40 живописців з Польщі, України, Білорусі та вперше з Румунії. Два тижні перебування в центрі Сарепти – це, з однієї сторони, можливість представити свої роботи в більш масштабному контексті разом з митцями, що піднімають релігійну тему, з другої сторони, отримати досвід функціонування в спільноті, натхненною силою воскресіння Ісуса Христа. Окрім прояви творчості, учасники приймали участь в щоденній євхаристії, проводили довгі нічні бесіди з колегами та пасторами. Представляючи цей каталог та роботи з пленеру, ми сподіваємось, що різноманітність створених в Новіци робіт свідчить про життєздатність сучасного мистецтва, свідомо сягаючого до джерел спільної східної та західної культури.

-----------------------------------------------------------------------------

Хрысціанскае мастацтва ў цэнтры свіх інтарэсаў ставіць Увасабленне — перадачу ідэі нябачнага Бога не праз рэалістычнае адлюстраванне рачаіснасці, але праз пошук сэнсаў. Як надзейна перадаць прысутнасць Бога пры дамапозе «інструментаў» жывапісу? Ці кадыфікаваная мова іконаграфічнага пасылу ўсё яшчэ з’яўляецца адпаведным сродкам, тобок, зразумелым для сучаснікаў? Ці існуе і дзе існуе мяжа пошукаў іконографа для выразу Ўвасаблення? Гэта толькі пара пытанняў, на якія шукалі адказу ўдзельнікі ІХ Міжнародных cэмінараў іконапісу ў Навіцах. Працы, якія былі выкананыя падчас плэнэру, выклікаюць асацыяцыі з апісаннем старазапаветнага грэхападзення чалавека і сумневаў (істот, створаных адносна вобразу і падабенства Божага), праводзяць нас праз паказ цела, ахвяры і ўваскрасення Хрыста да праўды (сакрэту) аб’яднання элементу Божага і людзкага.

У гэтым годзе вераснёвы плэнэр сабраў больш за 40 мастакоў з Польшчы, Украіны, Беларусі і, першы раз, з Румыніі. Два тыдні знаходжання на курорце Сарэпты — гэта, з аднаго боку, магчымасць прэзэнтацыі сваёй творчасці ў больш шырокім кантэксце, разам з мастакамі, якія займуюца рэлігійнай тэматыкай; з іншага — вопыт фунцыянавання ў грамадстве, ажыўлённым сілай ўваскрослага Хрыста. Гэта, у дадатак да працы, удзел у штодзённай еўхарыстыі і гутаркі з сябрамі і пастарамі, якая могуць зацягнуцца далёка за поўнач. Мы прадстаўляем шаноўнаму спадарству гэты каталёг і выставы жывапісу і спадзяемся, што разнастайнасць прац, створаных у Навіцах, сведчыць аб жыццяздольнасці сучаснага мастацтва, якое свядома чэрпае з крыніц, агульных для ўсходняй і заходняй культур

Katarzyna Jakubowska
Mateusz Sora

(fot. Wacław Bugno)

Komisarze: Roman VASYLYK, Marian Waldemar KUCZMA

Uczestnicy: Natalia RUSETSKA (Ukraina), Ostap LOZINSKYJ, Oksana VYNNYCHOK, Andrij VYNNYCHOK, Ivan DASHKO, Roman ZILINKO, Olena MYKYTJUK, Danylo MOVCHAN, Yaryna MOVCHAN, Kostyantyn MARKOVYCH, Solomia KAZANIVSKA, Olya KRAVCHENKO, Bonifatiy IVASHKIV, Ulyana TOMKEVYCH, Taras NOVAK, Sviatoslav VLADYKA, Lubov YATSKIV, Volodymyr TOPIJ, Kateryna KUZIV, Mariia LEGINOVYCH, Sergii GEROSYMENKO, Krystyna KVYK, Uliana NYSHCHUK, Denys TYMCHYSHYN, Olga HORODYSKA, Anton DAJNEKO (Białoruś), Mikołaj DOVNAR (Białoruś), Viktor DOVNAR (Białoruś), Aleksiej DOVNAR (Białoruś), Mihai COMAN (Rumunia), Krzysztof SOKOLOVSKI (Litwa), Joanna ZABAGŁO (Polska), Monika JEROMINEK, Borys FIODOROWICZ, Anna MAKAĆ, Katarzyna BIENIASZ, Paulina KRAJEWSKA, Joanna MAZUŚ, Anna KISZKA, Bartek RADZISZEWSKI, o. Tomasz BIŁKA OP, Marek RUSZKIEWICZ, Greta LEŚKO, Dmytro GORDITSA, Serhij SAVCHENKO

 Materiały warsztatowe:
  • Tomasz Biłka OP "Co objawia ciało?" [PL] [UA]
  • Michał Klinger "Ikona - tajemnica ciała" [PL] [UA] [BL]
Wystawy:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz